Ecomòbil – Telèfon contacte 620754121

Ecoparc mòbil Reciplasa

Separant els residus especials mitjançant la utilització dels ecopunts i l’ecoparc mòbil, contribuiràs al fet que reben un tractament adequat i al fet que la seua eliminació es realitze en condicions mediambientals segures, col·laborant per un consorci més sostenible.

Si vols saber més sobre com utilitzar el nostre ecoparc mòbil, horaris, residus que pots portar…etc. A continuació disposes de tota la informació necessària.

 1. ¿Què és un ecoparc mòbil?
 2. ¿Qui opera l’ecoparc mòbil?
 3.  ¿Qui pot utilitzar l’ecoparc mòbil?
 4. ¿Com s’utilitza l’ecoparc mòbil?
 5. Contacta amb el nostre ecoparc mòbil.
 6. Residus admesos en el nostre ecoparc mòbil.
 7. Residus No admesos en el nostre ecoparc mòbil.
 8. ¿Per què hem d’utilitzar -lo?
 9. ¿Què passa amb els nostres residus després de portar-los a l’ecoparc mòbil?
 10. Calendari Ecoparc 2023
 11. Fullet informatiu

¿Què és un ecoparc mòbil?

Un Ecoparc mòbil és una instal·lació de recollida selectiva de residus, on els ciutadans dels nostres municipis poden depositar gratuïtament aquells residus de xicoteta grandària generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguen la qualificació de perillosos i que per la seua naturalesa o composició puguen assimilar-se als produïts en els anteriors llocs o activitats.

Exemples d’aquests residus especials de la llar: aparells informàtics i electrònics, oli mineral i vegetal, cristalls, radiografies, bateries, roba…

Aquest lloc no és un abocador ni un magatzem de residus sinó una instal·lació integral de residus on una vegada emmagatzemats i classificats es traslladen a les seues corresponents empreses gestores autoritzades respectant tota la normativa legal i mediambiental vigent on seran descontaminats, reutilitzats o reciclats, de manera correcta, segons la seua naturalesa i composició.


¿Qui opera l’ecoparc mòbil?

En l’actualitat el servei d’ecoparc mòbil és prestat per l’empresa Prezero Iberia, S.L.

Ells es responsabilitzen del transport de l’ecoparc mòbil a totes les localitzacions, atenció al client i gestió final dels residus.


¿Qui pot utilitzar l’ecoparc mòbil del consorci C2?

 • Únicament els particulars residents en els municipis del consorci amb població inferior als 100.000 habitants.

consorcio c2

 • Considerant la limitació d’espai de l’ecoparc mòbil, no podran ser gestionats els residus voluminosos ni de poda ni RCD’s, encara que siguen assimilables a urbans, o grans quantitats d’altres residus.
 • La utilització d’aquest servei és gratuït, però els propis usuaris han d’ocupar-se del transport fins ell.
 • Tan important és practicar un consum responsable, com després, una vegada acabada la seua vida útil, buscar el lloc adequat per al seu depòsit.
 • La visita a l’ecoparc mòbil ha de formar part de la nostra vida quotidiana amb la mateixa importància amb la qual posem quan comprem.
 • La nostra responsabilitat social com a ciutadania arriba fins al final de la vida útil de l’adquirit.

¿Com s’utilitza l’ecoparc mòbil?

NORMES D’UTILITZACIÓ DE L’ECOPARC MÒBIL

És necessari tindre en compte els següents aspectes:

 • Cada usuari només podrà fer un lliurament diari de residus.
 • A l’entrada del recinte, un operari informarà als usuaris sobre la manera de realitzar el depòsit de cadascun dels residus i de la localització dels diferents contenidors.
 • Perquè el servei que es presta en l’ecoparc mòbil siga el correcte, és necessari que els residus vinguen prèviament separats i es depositen en els contenidors específics per a cada fracció.
 • En tots els lliuraments podrà ser requerida la presentació del DNI per l’operari que l’anotarà en un document per a control intern, al costat de la matrícula del vehicle en el seu cas, a la tipologia i quantitat de residus que pretén depositar. Totes les dades queden, en tot cas, sotmeses a les normes generals de protecció de dades personals, sense que els mateixos puguen ser utilitzats per a altres fins que els propis del servei.
 • Abans del depòsit dels residus es procedirà al seu pesatge, si així ho considera, el personal de la instal·lació, per a comprovar les quantitats entregades.
 • L’encarregat o operari rebutjarà aquells residus que per la seua naturalesa o volum no puguen ser admesos en aquesta instal·lació.
 • Les instal·lacions han de romandre en bones condicions d’higiene i salubritat pública. Per a això, els operaris han de controlar que el depòsit de residus es realitze de manera correcta, evitant la caiguda de residus fora dels contenidors.
 • En cas de saturació dels contenidors, no es permetrà el depòsit del residu fins al buidatge d’aquests.
 • A causa de l’existència de productes perillosos i inflamables, es prohibeix fumar en tot el recinte del punt net.
 • Per a la recollida dels residus anteriorment esmentats, aquests hauran d’entregar-se d’acord amb unes normes de prestació, les quals són:

 

Paper i cartó. Les caixes de cartó s’hauran d’obrir i comprimir per a reduir el volum dels residus. Així mateix, el paper s’haurà de presentar en bosses o caixes tancades per a evitar que s’escampe.

Vidre i cristalls varis. Els residus de cristalls hauran de condicionar-se de tal forma que s’evite el seu trencament i puguen ocasionar riscos de seguretat per a les persones encarregades en la manipulació dels residus.

Piles. S’hauran de separar els diferents tipus de piles, bé siguen de botó, salines o alcalines.

Olis vegetals o minerals. Es presentaran en garrafes o botelles de plàstic. Aquests residus no es podran mesclar amb oli de maquinària, motors de vehicles o una altra naturalesa mineral.

Bateries d’automòbils. Hauran de portar tancats els depòsits que contenen els àcids per a evitar el seu abocament i el risc de cremades dels operaris que manipulen aquests residus.

Pintures, vernissos, dissolvents. Es presentaran en pots tancats de plàstic evitant el seu vessament, estant prohibit la mescla de substàncies.

Envasos lleugers. S’hauran de presentar en la forma que menys espai ocupe del contenidor, a fi de maximitzar la capacitat d’aquest.

Peces de vestir i roba en general. Es presentarà dins de bosses de plàstic tancades. En el cas que s’estime que puga ser reaprofitada, s’haurà d’indicar en el moment de la descàrrega.

Residus que puguen vindre impregnats o desprendre líquids. Hauran d’entregar-se en bosses de plàstic per a evitar el vessament i contaminació creuada.

Es prohibeixen els següents aspectes:

 ? Es prohibeix l’entrada de residus d’origen industrial o derivats d’una activitat diferent al treball d’oficina.

 ? Les activitats industrials hauran de gestionar els seus propis residus a través de gestors autoritzats.

 ? Depositar qualsevol altre tipus de residus que no estiga permés.

 ? Depositar mesclats els diferents residus.

 ? Depositar residus fora del contenidor específic. Depositar quantitats de residus superiors a les admissibles.

 ? Ocultar residus de caràcter perillós dins de bosses o sacs.

 ? Abandonar residus de qualsevol tipus a la porta de les instal·lacions, fora de l’horari de funcionament de l’Ecoparc mòbil.

 ? No està permés el depòsit dels residus en els voltants de la instal·lació ni en qualsevol altre lloc no habilitat per a això.


Contacta amb el nostre Ecoparc mòbil.

L’Ecoparc mòbil del Consorci estarà situat en les següents localitzacions.

El seu telèfon de contacte és 620754121

El seu correu de contacte és ecoparque.reciplasa@prezero.es

S’actualitzaran dades de l’ecoparc en les nostres xarxes socials.


Residus admesos en el nostre Ecoparc mòbil.

RESIDUS MUNICIPALS ESPECIALS
Descripció Codi LER Unitat màxima per usuari i dia
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri. 20 01 21 3 unitats

Llums i bombetes.

16 02 14

10 unitats

Llums bombetes LED.

16 02 13

20 01 36

10 unitats

Bateries cotxe esgotades.

16 06 01

20 01 33

2 unitats

Bateries

20 01 34

20 unitats

Filtres d’oli de motor.

16 01 07

3 unitats

Envasos residus perillosos.

15 01 10

3 unitats

Dissolvents.

20 01 13

3 litres

Pintures i vernissos.

08 01

20 01 27

20 01 28

3 litres

Adhesius.

20 01 27

20 01 28

5 unitats

Draps amb productes de neteja.

15 02 02

15 02 03

5 unitats

Absorbents.

15 02 02

15 02 03

5 unitats

Envasos a pressió.

15 01 11

10 unitats

Piles i acumuladors.

16 06

20 01 33

20 unitats

RAEE de grandària petita i mitjana.

16 02

20 01 23

20 01 35

20 01 36

5 unitats

Productes elèctrics.

16 02 14

16 02 15

5 unitats

Cables elèctrics.

16 02 14

10 unitats

Aparells de vigilància i control

16 02 14

20 01 36

5 unitats

Eines elèctriques i electròniques.

20 01 35

5 unitats

Transformadors.

16 02 09

1 unitats

Telèfons mòbils funcionals/ no funcionals.

16 02 14

5 unitats
Memòries USB.

20 01 35

10 unitats
Monitors i pantalles.

16 02 13

20 01 35

1 unitats
Monitors i pantalles LED.

16 02 14

20 01 36

1 unitats
Equips informàtica.

20 01 35

1 unitats
Tòner impressora/ fotocopiadora.

08 03 17

5 unitats
CD/ DVD.

09 01 99

20 unitats
Cinta vídeo i casset.

09 01 99

20 unitats

Olis minerals usats.

12 01 06

12 01 07

13 02 04

13 02 05

13 03 01

13 03 06

13 03 07

20 01 26

5 litres
Olis vegetals usats.

20 01 25

5 litres
Olis sintètics usats.

12 01 10

5 litres
Medicines caducades.

20 01 31

20 01 32

Radiografies.

09 01 07

10 unitats
Termòmetres.

06 04 04

3 unitats

Cosmètics.

20 unitats

Pneumàtics bicicleta.

16 01 03

4 unitats

Càpsules café alumini/ plàstic.

15 01 04

20 unitats

 

 

RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS
Descripció Codi LER Unitat màxima per usuari i dia
Paper i cartó. 15 01 01

20 01 01

No establit
Vidre. 15 01 07

20 01 02

No establit
Envasos lleugers. 15 01 02

150106

No establit
Plàstics.

20 01 39

No establit
Ferralla i metalls. 15 01 04

20 01 40

No establit
Tèxtils.

150109

20 01 10

20 01 11

10 unitats

Residus no admesos en el nostre ecoparc mòbil

A continuació l’informem dels residus que no seran admesos en cap cas en el nostre Ecoparc mòbil:

 • Fem domèstic
 • Residus sense classificar
 • Residus industrials, agrícoles o ramaders
 • Residus miners o radioactius
 • Restes clíniques (xeringues, medicaments, etc.)

¿Per què hem d’utilitzar-lo?

Els beneficis són molts. Per això és important incorporar la visita a aquesta instal·lació com a part de la nostra forma de vida en pro d’un ambient més cuidat i sostenible.

Perquè així aprofitem els materials continguts en els residus que són susceptibles d’un reciclatge directe, aconseguint amb això, un estalvi energètic i de matèries primeres, i reduint el volum de residus a eliminar.

Perquè evitem l’abocament incontrolat de residus voluminosos que no poden ser eliminats a través dels serveis convencionals de recollida de fems eliminant així l’abocament d’enderrocs i altres en el medi natural i urbà.

Perquè depositant-ho ací trobem la millor solució per a cada tipus de residu amb la finalitat d’aconseguir la màxima valoració dels materials i el mínim cost en la gestió global.


¿Què passa amb els nostres residus després de portar-los a l’ecoparc mòbil?

En l’Ecoparc s’emmagatzema tot el recollit de manera adequada, respectant tota la normativa legal i mediambiental vigent. La instal·lació no genera olors ni presenta riscos de toxicitat o perillositat, ja que els residus es troben controlats en llocs adequats.

Periòdicament es traslladen al seu corresponent gestor autoritzat aquest gestor indicat per a cada tipus de residu, el transporta per a donar-los el final apropiat, ja siga mitjançant la reutilització, el reciclatge, la valorització energètica o l’eliminació de manera segura.