Perfil del contractant

CONTRACTACIÓ DE RECIPLASA, Reciclados de Residuos la Plana, S. A. (en endavant, “RECIPLASA”)

RECIPLASA, Reciclados de Residuos la Plana, S. A. (en endavant, “RECIPLASA”) es una societat mercantil, però de capital íntegrament públic, on els seus accionistes son els Ajuntaments de L’Alcora, Almassora, Benicàssim, Betxí, Burriana, Castelló de la Plana, Onda i Vila-real, que te encomanada l’execució del Projecte de gestió de residus de la Zona C2 del Pla Director de Residus de la Generalitat Valenciana.

Per l’exposat anteriorment, la contractació de RECIPLASA, com poder adjudicador, es troba sotmesa als principis de transparència, concurrència i demés prescripcions legals que a tal efecte estableix la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i, en quant no es trobe derogada per esta, per el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat por Real Decret 1.098/2001, de 12 d’octubre, o por les normes reglamentàries que el sustituisquen.

Instruccions de contractació en matèria de personal

Instruccions de contractació vigents per als contractes tramitats amb anterioritat a 09/03/2018

CONTRACTES MENORS

Procediments en curs

Per als procediments de contractació licitats per RECIPLASA han de consultar la Plataforma de Contractació del Sector Públic: www.contrataciondelestado.es

ATENCIÓ:

11/2018 SERVEI DE TRANSPORT VALORITZACIÓ I/O ELIMINACIÓ LOTES 1 i 2: La documentació relativa a aquest expedient podrà encontrar-la a: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5DhMkx%2FloG%2BiEJrVRqloyA%3D%3D

PER A CONTRACTACIONS ANTERIORES AL 12/11/2018 consultar ACÍ

CONTRACTES ADJUDICATS

Assessorament Judíric

Acord d’adjudicació definitiva (26-06-2018)

Anunci formalització contracte (29-06-2018)

Manteniment i Seguiment Ambiental abocador Tales

Adjudicació definitiva contracte serveis de manteniment i seguiment ambiental

Altres

Adjudicació definitiva contracte adequació de l’abocador

Electricitat (Suministres)

Acord adjudicació definitiva Concurs electricitat 

BOE: Formalització contracte per al subministrament elèctric en alta tensió dels distints punts de consum

DOCE: Anunci adjudicació contracte per al subministrament elèctric en alta tensió de los distints punts de consum

Transport Valorització i/o Eliminació (Serveis) 2016

Acord d’adjudicació definitiva Lots 1 i 2

Acord d’adjudicació definitiva Lots 3 i 4

Publicació DOCE Formalització Contractes Tte. i Eliminació (7 d’octubre de 2016)

Publicació BOE Contractes Tte. i Eliminació (14 de novembre de 2016)

Transport Onda/Cervera (Serveis) 2016

Acord d’adjudicació definitiva servici de transport de rebutjos a Cervera

Publicació BOE Formalització contracte Tte. Cervera

Publicació DOCE Formalització contracte Tte. Cervera

CONTRACTES MENORS

[/accordion]